XXIV Walny Zjazd Delegatów PZP 23-24.07.2021 w Warszawie

W dniu 23.07.2021 o godzinie 11,00  w Sali konferencyjnej Hotelu Westin   rozpoczęły się obrady Zjazdu, które otworzył Prezydent PZP Tadeusz Dylon

Dokonano wyboru  prezydium zjazdu w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Ryszard Voss, Stanisław Duszczak –  zastępcą,  sekretarzami wybrano Waldemara Badeńskiego  oraz Walentego Pawłowskiego.

Przeprowadzono procedurą wyboru Prezydenta PZP do której zgłoszono kandydatów: Piotra Krawczyka , Tadeusza Dylona i Leszka Bodziocha w pierwszej turze , do drugiej tury przeszli Piotr Krawczyk i Tadeusz Dylon. W wyniku głosowania tajnego Prezydentem  PZP został wybrany Tadeusz Dylon.  

Następnie odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego do Zarządu weszli :           Zbigniew Kołtowski, Stanisław Ból, Ryszard Voss, Ryszard Jarosz, Stanisław Duszczak, Waldemar Kudła .

Następnie przeprowadzono  procedurę wyboru całkowicie  nowej  Komisji Rewizyjnej PZP do której zastali wybrani : Krzysztof Górny , Flis Elżbieta , Sergiusz Saradow , Piotr Budziszewski , Bronisław Tuma – Przewodniczący

Prezydent złożył informację o wykonanej pracy zarządu i nakreślił cele PZP  w nowoczesnej formie prezentacji multimedialnej na kolejne  4 lata kadencji Dotychczasowe rezultaty pracy Prezydenta i Zarządu zostały przyjęte z aprobatą Zjazdu.                                            Nasz RZP zgłosił swoje wnioski do planu pracy Zarządu PZP :                                 1. Stworzenie nowego systemu szkolenia rolników i firm świadczących tego rodzaju usługi w zakresie stosowania chemicznych środków ochrony roślin . Kładzenie większego nacisku na stosowanie dobrych praktyk  w tym zakresie oraz poddanie tych zasad kontroli wyspecjalizowanych  służb i instytucji.  Rozważyć wprowadzenie monitoringu pracy  opryskiwaczy rolniczych. Pozwoli to na eliminację incydentów powodujących podtrucia i zatrucia zapylaczy w tym i pszczoły miodnej. Obowiązkowe  zainstalowanie lokalizatora GPS na nowowprowadzanych na rynek opryskiwaczy i już używanych opryskiwaczy w chwili jego legalizacji i najbliższego przeglądu,  pozwoli to na rejestrację każdej aktywność opryskiwacza.  Miesięczna dzierżawa takiego urządzenia to zaledwie około 40 zł. Wpłynie to na likwidację notorycznych przypadków zatruć pszczół w okresie poprzedzającym dni wolne i w dni wolne weekendy, w czasie których Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie pracuje i nie ma możliwości zwołania komisji do ustalenia sprawcy zatrucia chemicznego pszczół. System musi być powiązany bezpośrednio  z PIORiN  z dostępem dla Samorządów Lokalnych i Związków Pszczelarskich. .Pozwoli  na  łatwe ustalenie  winnych nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin  i podniesie bezpieczeństwo pszczół oraz bezpieczeństwa produkcji żywności. Nieznani  sprawcy skandalicznych zdarzeń  przestaną być anonimowi i bezkarni.                                                   2. Podjęcie stosownych kroków aby kolejny /starań o  organizację/ Kongres Apimondii odbył się w Polsce. Będzie to ukoronowaniem  rozwoju polskiego pszczelarstwa w ostatnich latach.                                                                                                                                                       3. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do ochrony rynku polskiego miodu i praw konsumenta przez wykazanie na etykiecie  z jakiego kraju i w jakim procencie jest  miód  i z jakiego kraju zmieszany z miodem polskim.                                                                   4. Poniesienie kwoty dotacji bezpośredniej do rodzin przezimowanych z 20 do 30 zł w następnym roku.                                                                                                                                    5. Przekazanie związkom pszczelarskim wypłacania dotacji do rodzin przezimowanych od kolejnego roku. Związki pszczelarskie mają doświadczenie z obsługą innych programów wsparcia pszczelarstwa oraz będzie to tańsze i efektywniejsze.                                                   6. Rozważyć wsparcie dla Rekonwersji byłych żołnierzy zawodowych poprzez organizację specjalistycznego cyklu szkolenia organizowanego przez PZP z udziałem jednostek dydaktycznych pozwalających uzyskania zawodowych kwalifikacji pszczelarskich dla zainteresowanych żołnierzy przechodzących do rezerwy w ramach aktywizacji zawodowej odchodzących z wojska żołnierzy.                                                                                                      7. Podjąć pracę nad zmianą w Rozporządzeniu o jakości miodu przez zamianę analizy pyłkowej , która nie jest adekwatna do rzeczywistości i daje nie prawdziwy  wyniki badań 8. Przywrócić zasadę, że organizację Ogólnopolskich  Dni Pszczelarza   organizuje Polski Związek Pszczelarski  w partnerstwie z WZP /RZP                                                                        9. Podjęcie prac legislacyjnych prowadzących do nowelizacji Rozporządzenia o  ochronie gatunkowej zwierząt i  wpisanie dzięcioła na listę zwierząt powodujących straty w pasiekach./ powodując możliwość uzyskania odszkodowania przez poszkodowanych pszczelarzy /.                                                                                                                                        10. Podjęcie współpracy z MRiRW i środowiskami naukowymi w celu wynalezienia nowych leków do walki z waroa destruktor i innymi chorobami pszczół . Stosowane leki te same od wielu lat są mniej skuteczne z powodu uodpornienia się  pasożytów i chorób dotykających pszczoły.                                                                                                                        11. Wniosek o podjęcie pracy legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia do obowiązującego prawa   regulującą  kwestię wędrówek z pszczołami na pożytki  w tym wymagań weterynaryjnych.

Jestem przekonany  że nowemu Zarządowi uda się wiele zrealizować z naszych propozycji.

Prezes RZP w Elblągu  z/s w Starym Polu                                                                        Waldemar Badeński 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.