Szkolenie 11-12.05.2024r.

Komunikat Zarządu RZP w Elblągu z/s w Starym Pol

Zapraszamy uczestników cyklu szkoleniowego do wzięcia udziału w ostatnim szkoleniu.

11.05. TKP Elbląg , Gronowo, Kwidzyn. , Orneta , Markusy

12.05 TKP Pasłęk , Dzierzgoń , Malbork

Temat: Biologia rodziny pszczelej.

 Zagadnienia:

Rasy pszczół , matek pszczelich w Polsce.

Wpływ  jakości matek pszczelich  na wykorzystywanie pożytków i wyniki ekonomiczne oraz komfort pracy pszczelarza.

Sposoby wymiany matek , tworzenia odkładów pszczelich.

Zajęcia praktyczne ze znakowania matek pszczelich .

Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł zabrać ze sobą własnoręcznie znakowaną matkę nieunasiennioną i poddać we własnej pasiece.

Wykładowcy :  Zbigniew Matula  , Adrian Stankiewicz.

Szkolenie odbędzie się w Karczowiskach Górnych od godziny 9.00 z wyżywieniem w ramach refundacji ARiMR 2024.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie 11-12.05.2024r. została wyłączona

SZKOLENIE 13-14.04.2024r.

W dniach 13 – 14.04.2024r o godz. 9.00 w Karczowiskach Górnych odbędzie się szkolenie prowadzone przez   prof. dr hab. Zbigniewa  KOŁTOWSKIEGO z INHORT Puławy.

Szkolenie zostanie zrealizowane z podziałem na grupy:

1. Sobota – Terenowe Koło Pszczelarzy z Elbląga, Kwidzyna, Gronowa, Ornety, Susza, Markus.

2. Niedziela – Terenowe Koło Pszczelarzy z Pasłęka, Dzierzgonia, Malborka, Pieniężna, Dzierzgonia.

Temat szkolenia:

Efektywne funkcjonowanie pasiek w obliczu zmian środowiskowych i kulturowych

Zagadnienia:

 1. Stan pożytków pszczelich w Polsce.
 2. Zmiany w fenologii roślin pożytkowych.
 3. Dobroczynne działanie zapylaczy w środowisku.
 4. Pszczoły w obliczu zmian środowiskowych i sposobie ich postrzegania przez człowieka (analiza sektora pszczelarskiego).
 5. Słabe zbiory miodu winą natury czy pszczelarza (rzepak, jakość miodu).
 6. Jak kształtować środowisko w trosce o owady zapylające (bioróżnorodność, pasy kwietne).

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania SZKOLENIE 13-14.04.2024r. została wyłączona

Nabór 2024 – Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

ARiMR od 1 kwietnia 2024 r. rozpoczęła kolejny nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.

Z dniem 1 kwietnia 2024 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 maja 2024 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:

Pomoc będzie udzielana na podstawie § 13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
 2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. wydane w 2024 roku zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątoraz o liczbie pni pszczelich,
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis – o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,
 3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Informację w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow  – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski można składać:

 • osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska).

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA – BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.

Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, to należy pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym:

 • plik wniosku o udzielenie pomocy,
 • pliki załączników do wniosku (np. zeskanowanego zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii),
 1. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie e_PUAP lub mObywatel.gov.pl. Dopiero podpisany dokument i podpisane załączniki należy dołączyć do pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku o pomoc za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługę mObywatel.gov.pl została zawarta w Instrukcji wypełniania wniosku.

Jeżeli Wnioskodawca przesyłając dokumenty za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel do pisma ogólnego dołączy pliki niepodpisane elektronicznie, takie pliki nie mają waloru wiarygodnego dokumentu.

Za datę złożenia wniosku uważa się:

 1. w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;

lub

 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla);

lub

 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 maja 2024 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

UDZIELANIE POMOCY

Stawka pomocy wynosi 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Budżet programu wynosi 80 mln zł.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 80 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 80 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Informacje dotyczące rachunku można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”.

Jeśli nr konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób opisany na https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

BENEFICJENT POMOCY NIE MOŻE BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM OBJĘTYM SANKCJAMI PRZYJĘTYMI PRZEZ UE, W TYM MIĘDZY INNYMI:

 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • przedsiębiorstwem będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy; ani
 • przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

 

Materiały

Wniosek o pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich w formacie Excel
Wniosek​_pszczoly​_przezimowanie2024.xlsx 0.13MB
Wniosek o pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich w formacie PDF
Wniosek​_pszczoly​_przezimowanie2024.pdf 0.64MB
Instrukcja wypełniania wniosku
INSTRUKCJA​_WYPEŁNIANIA​_WNIOSKU.pdf 0.79MB

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nabór 2024 – Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich została wyłączona

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

Życzy Zarząd RZP.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ŻYCZENIA WIELKANOCNE została wyłączona

Szkolenie w dniu 10.03.2024r.

W dniu 10.03.2024r. (niedziela) o godz. 9.00 w Starym Polu zostanie przeprowadzone szkolenie na temat: ,, Gospodarka pasieczna”.

Prowadzący: Adrian STANKIEWICZ ODR Zarzeczewo.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie w dniu 10.03.2024r. została wyłączona

IX WALNY ZJAZD DELEGATÓW

W dniu 24.02.2024r. odbył się IX Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu.

Podczas zjazdu Prezes RZP Waldemar Badeński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 2020-2024. W trakcie zjazdu zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Przeprowadzone zostały wybory władz Zarządu na kolejne 4 lata.

W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu – Waldemara Badeńskiego                                                          zarządu w osobach:                                                                                                                            Zastępca Prezesa RZP – Zbigniew Matula                                                                         Skarbnik – Ryszard Mówiński                                                                                          Sekretarz – Krzysztof Żukowski                                                                                          Członek zarządu – Antoni Pociejewski

Komisji Rewizyjnej w osobach:                                                                                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zygmunt Krasowski                                     Sekretarz – Wiktor Charabin                                                                                          Członek komisji – Wojciech Strzyżewski

Sądu Koleżeńskiego w osobach:                                                                                      Przewodniczący – Sławomir Parasiak                                                                                   Sekretarz – Wioletta Szatkowska                                                                                                    Członkini sądu – Małgorzata Guzowska

Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego w osobach:                                             – Waldemar Badeński                                                                                                                        – Zbigniew Matula                                                                                                                               – Ryszard Mówiński

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania IX WALNY ZJAZD DELEGATÓW została wyłączona

Po przerwie znowu się szkolimy

W dniu 17.02.2024r. po rocznej przerwie rozpoczęliśmy cykl zajęć. Wykład na temat:

Choroby pszczół i czerwiu.

Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta.                                              Patogeneza, wpływ indywidualny i na całą rodzinę pszczelą.                                             Metody diagnozowania nasilenia inwazji pasożyta w rodzinach pszczelich.       Biotechniczne sposoby i metody zwalczania pasożyta.                                                  Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu waarroacydów i warunki bezpiecznego pozyskiwania miodu.                                                                                                      Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób czerwiu: zgnilec amerykański               i europejski.                                                                                                                                         Zasady postępowania w ognisku choroby.

Przeprowadził  dr hab. Paweł CHORBIŃSKI  prof. UP we Wrocławiu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Po przerwie znowu się szkolimy została wyłączona

Prezes Waldemar Badeński o problemach pszczelarstwa i proteście rolników – wywiad w Radiu Malbork

Wywiad Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy Waldemara Badeńskiego w radiu ,,Malborskie okno dialogowe”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Prezes Waldemar Badeński o problemach pszczelarstwa i proteście rolników – wywiad w Radiu Malbork została wyłączona

Pismo PZP do MRiRW

Publikujemy pismo Polskiego Związku Pszczelarskiego do                                          Michała KOŁODZIEJCZAKA Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pismo PZP do Michała Kołodziejczaka Sekretarz Stanu MRiRW

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pismo PZP do MRiRW została wyłączona

Szkolenie w dniu 17.02.2024r.

W dniu 17.02.2024 godz. 9.00 w ODR Stare Pole zostanie przeprowadzone szkolenie w wymiarze 7 godzin,  prowadzący: dr hab. Paweł CHORBIŃSKI                                  prof. UP we Wrocławiu.

Temat:

Choroby pszczół i czerwiu.

Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta.                                              Patogeneza, wpływ indywidualny i na całą rodzinę pszczelą.                                             Metody diagnozowania nasilenia inwazji pasożyta w rodzinach pszczelich.       Biotechniczne sposoby i metody zwalczania pasożyta.                                                  Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu waarroacydów i warunki bezpiecznego pozyskiwania miodu.                                                                                                      Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób czerwiu: zgnilec amerykański               i europejski.                                                                                                                                         Zasady postępowania w ognisku choroby.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie w dniu 17.02.2024r. została wyłączona